ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven:

• gebruiker: Ceremonie in Stijl, de gebruiker van de algemene voorwaarden
• opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker
• overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de gebruiker komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door de gebruiker uitgebrachte offerte of door een akkoordverklaring per mail.
2. De boeking is definitief als de aanbetaling van 25% is voldaan. Dit bedrag staat apart op de factuur vermeld. De gebruiker reserveert na deze betaling definitief de datum in de agenda.
3. Wanneer de ceremonie na de aanbetaling wordt geannuleerd zal de aanbetaling niet worden teruggestort, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ziekte of overlijden.

Artikel 3 Honorering en betaling

1. Alle betalingen dienen uiterlijk 30 dagen voor de ceremonie te worden voldaan op de door de gebruiker aangewezen bankrekening.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan de gebruiker vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. De opdrachtgever is aan de gebruiker alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door de gebruiker opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en de gebruiker de vordering aan derden uit handen geeft.
3. De door de gebruiker gedane prijsopgave is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis-, verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten ten behoeve van eendaagse benoeming in trouwgemeente.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Schadevergoeding

1. Opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen, indien de gebruiker haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
2. In deze gevallen zal er door de gebruiker uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met de opdrachtgever. Uiteraard zullen de kosten bij vervanging nooit hoger uitvallen.
3. Mocht onverhoopt geen vervanging geregeld kunnen worden dan zal het totale bedrag inclusief de aanbetaling terug worden gestort.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door de gebruiker verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de gebruiker.

2. De door de gebruiker te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen de gebruiker en opdrachtgever (inclusief BTW).

3. Aan de door de gebruiker gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden
ontleend.

Artikel 6 Annulering

1. In geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever brengt de gebruiker de volgende kosten in rekening:
• Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de ceremonie blijft de aanbetaling verschuldigd (25% van het totaalbedrag).
• Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de ceremonie is 50% van het totaalbedrag verschuldigd.
• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de ceremonie is 100% van het totaalbedrag verschuldigd.
2. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Artikel 7 Ontbinding

1. De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, in geval van:

• Overlijden van de gebruiker
• Wanneer de locatie verplaatst wordt.
• Wanneer het tijdstip veranderd wordt.

Artikel 8 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer
van Koophandel te Tiel.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Rhenoy,  13 juni 2013

Anouk Schröder-Vreeswijk | Lingedijk 52 | 4152 EB | Rhenoy | 06‐57326835|

info@ceremonie-in-stijl.nl

KvK 58190600| Rabobank NL 18 RABO 01152438 79 ten name van Ceremonie in Stijl te Rhenoy

 

Anouk Schröder-Vreeswijk | Lingedijk 52 | 4152 EB | Rhenoy | 06‐57326835| info@ceremonie-in-stijl.nl

Anouk Schröder-Vreeswijk | Lingedijk 52 | 4152 EB | Rhenoy
06‐57326835| info@ceremonie-in-stijl.nl        

Anouk Schröder-Vreeswijk | Lingedijk 52 | 4152 EB | Rhenoy | 06-57326835 | info@ceremonie-in-stijl.nl